Bộ trộn bồn tắm đặt sàn Kyoto 589.35.033

20.083.000