Bộ xả nhấn cho lavabo có xả tràn 589.29.995

2.217.600