Cây sen tắm đứng Crometta MS: 589.54.004

17.010.000