Cây sen tắm đứng điều nhiệt Pure Hafele 589.98.030

15.800.400