Cùi chỏ hơi âm Hafele 100kg có dừng 931.84.409

5.943.000