Cùi chỏ hơi âm Hafele 100kg không dừng 931.84.469

5.319.750