Cùi chỏ hơi âm Hafele 150kg có dừng 931.84.389

7.119.000