Cùi chỏ hơi âm Hafele 80kg có dừng 931.84.339

2.753.250