Cùi chỏ hơi Geze 120kg có dừng 931.16.929

3.522.750