Cùi chỏ hơi Hafele 60kg có dừng 931.77.049

588.750