Cùi chỏ hơi Hafele 80kg có dừng 499.30.003

514.800