Cùi chỏ hơi Hafele 80kg có dừng 931.84.639

2.183.250