Động cơ trượt bằng điện MS: 402.35.030

31.518.850