Động cơ trượt bằng điện MS: 405.15.050

17.278.800