Kệ để giày màu đen cao 1680mm Hafele 806.22.401

21.743.251