Kệ để giày màu trắng cao 1680mm Hafele 806.22.701

22.492.500