Khung dưới màu đen 3m Hafele 403.75.322

1.283.880