Khung trên dài màu đen 3m Hafele 403.75.304

792.480