Mắt thần cho cửa gỗ 35-55mm 489.70.434 không nắp che