Miếng chặn giữa cho tủ 3 cánh Hafele 402.41.302

51.322