Nêm nhấn mở Tip On Blum loại dài màu trắng 356.04.780

124.020