Ray âm Blum Tandem không giảm chấn, mở 3/4 – 450mm MS: 423.53.462

201.240