Ray âm Blum Tandem không giảm chấn mở toàn phần 500mm MS: 423.54.514

613.080