Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở toàn phần 400mm 423.54.741

682.682