Ray âm giảm chấn Blum TANDEM mở toàn phần 500mm 423.54.751

699.622