Ray dẫn hướng dưới 2500 mm Hafele 407.47.002

802.621