Ray dẫn hướng dưới 3500 mm Hafele 407.47.004

1.368.901