Ray đôi dẫn hướng đôi trên 2500mm MS: 400.52.954

837.720