Ray đôi dẫn hướng dưới 2500mm Häfele 400.52.952

407.940