Ray đôi dẫn hướng trên 6000mm MS: 403.36.916

2.879.800