Ray đôi dẫn hướng trên dài 3000mm Hafele 403.75.385

1.274.521