Ray đôi dẫn hướng trên màu đen dài 3000mm Hafele 403.75.389

1.802.580