Ray đôi dẫn hướng trên màu đen dài 6000mm Hafele 403.75.390

3.605.160