Ray đôi trượt dưới (âm) dài 6m 403.78.960

792.480