Ray đôi trượt dưới (âm) màu đen dài 3m 403.75.408

603.720