Ray đôi trượt dưới, loại lắp dán 3000mm MS: 403.36.943

500.225