Ray đôi trượt dưới, loại lắp dán 6050mm MS: 403.36.946

783.120