Ray đôi trượt dưới màu đen 3m Hafele 403.75.398

641.940