Ray đôi trượt dưới màu đen 6m Hafele 403.75.399

1.283.880