Ray đôi trượt trên 3500mm Hafele 402.35.635

2.510.820