Ray đơn trượt dưới (âm) dài 3m Hafele 403.77.930

160.680