Ray đơn trượt dưới (âm) dài 6m Hafele 403.77.960

320.580