Ray đơn trượt dưới, loại lắp dán 3000mm MS: 403.36.933

289.850