Ray đơn trượt dưới, loại lắp dán 6050mm MS: 403.36.936

705.925