Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 400mm MS: 421.72.421

93.522