Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 450mm MS: 421.72.476

96.096