Ray tiêu chuẩn Blum mở 3/4 – 500mm MS: 421.72.529

106.080