Rổ đựng bát đĩa diningAGENT Kesseböhmer 600mm, lắp trên 545.14.946

3.848.625