Rổ đựng bát đĩa diningAGENT Kesseböhmer 900mm lắp trên 545.14.949

4.785.825