Rổ kéo 2 tầng dạng lưới Kessebohmer 250mm 545.53.000 mở phải

6.699.000